خپل د قوت/واک پر نقطه پوه شئ

اداره خلک د پوهې او مهارت لپاره استخداموي او هر څوک په هر څه نه پوهيږي، دلته زموږ هدف له قوت څخه د ادارې او کار په چوکاټ‌ کې د اغېزې او پر نورو د نفوذ توان دی، همداسې دا هم څيړو چې په همدې چوکاټ‌ کې څه کيدای شي ستاسې د Read more…

Leadership

Leadership I just read a post on LinkedIn titled “What Leadership Was And What It Has Become” referring to an article of the same title on leadertoday.org. Although it has some good points, it espouses that business today is too complicated for one person to be a leader and advocates Read more…

PMP performance problems

PMP performance problems local, regional or global? Beatty, R. D. (2008). PMP performance problems: local, regional or global? Paper presented at PMI® Global Congress 2008—Asia Pacific, Sydney, New South Wales, Australia. Newtown Square, PA: Project Management Institute. Abstract The Project Management Professional (PMP®) certification is an international mark of distinction. Read more…